Οι κληρικοί των έσχατων καιρών
Ο “Άγιος Κοσμάς ό Αιτωλός γράφει "οί κληρικοί τών εσχάτων καιρών θα γίνουν οί χειρότεροι καί ασεβέστεροι όλων". ‘Ο “Άγιος Κύριλλος λέγει «Θα ξεσηκωθούν επίσκοποι κατά επισκόπων καί κληρικοί κατά κληρικών». Το μίσος καί ό ξεπεσμός τών κληρικών θα είναι Τόσο μεγάλος, ώστε μόνον ελάχιστοι άπό τούς Ιερείς θα διατηρήσουν ακμαία τήν πίστιν των, θα τρέχωμε χιλιόμετρα νά συναντήσωμε καλό κληρικό.

Οι περισσότεροι θα πέσουν ή στην σάρκα ή στο χρήμα «τότε σκανδαλισθήσονται Πολλοί καί αλλήλους παραδώσουσι καί μυνήσωσι άλλήλους (Ματθαίος).

‘Ο έκπεσών Εωσφόρος θά πολεμήση μέ μανία τούς ήγέτας τής έκκλησίας θά έκσπείρη ζιζάνια άπιστίας εις αύτούς ούτοι δέ θά ένδιαφέρονται μόνο διά τάς κοσμικάς προβολάς, τήν άπληστία τών ύλικών άγαθών καί έντυπωσιακών άμφιέσεων (αμφίων), τις αδιάκοπες φιλονικίες καί θά μεταβληθουν άπό ‘Άγγελοι τού Θεου ό-πως τούς αποκαλεί ό ‘Ιωάννης στην Άποκάλυψι σέ πύλας του “Αδου, όπου θά περάσουν γιά νά κολασθουν.

Αύτό όμως δέν θά πρέπει νά θορυβήση τό Χριστιανό, άλλά νά τόν δυναμώση νά άναλάβη τήν σκυτάλη τής ένημέρωσης τών συνανθρώπων του γιά νά μή σφραγισθούν μέ τό χάραγμα τού Άντιχρίστου. ‘Ο Κοσμάς ό Αιτωλός γράφει «Κατά τάς έσχάτας ήμέρας ‘έχομεν άνάγκη άπό άποστόλους καί άπόστολοι είσαστε όλοι εσείς».

Γίνετε απόστολοι στους δικούς σας, στους γείτονες, στην εργασία σας, κι όπου κι άν βρίσκεσθε διότι ή συμβουλή τών έλαχίστων έναπομεινάντων κληρικών είναι δύσκολο νά φθάση γιά νά μή σφραγισθούν, άφου σί περισσότεροι έξ αύτών θά προσχωρήσουν εις τόν ‘Αντίχριστον καί θά πολεμήσουν μέ σατανική δύναμη καί λύσσα τούς χριστιανούς μή έσφραγισμένους, πολλούς δέ θά προδώσουν καί θά τούς παραδώσουν βορρά στό στόμα τού Άντιχρίστου. Λοιπόν χριστιανέ όταν άκούσεις Ιερέα νά όμιλή μέ άδιαφορία γιά τόν 666, νά θυμάσαι οτι αύτός θά συνταχθή μέ τόν Άντίχριστο καί θά σέ διώξη μέ μανία. Ποτέ νά μήν δεχθής συμβουλή άπό διάκονο Ιερέα, έπίσκοπο ή Άρχιεπίσκοπο ό οποίος σοϋ λέγει νά δεχθής τόν 666. Ούτοι σέ κατευθύνουν γιά τήν κόλαση καί δέν ένεργοϋν πλέον ώς άντιπρόσωποι τού Θεού άλλά εκπρόσωποι τού Διαβόλου.

Η μεγαλύτερη καί ψυχοκτόνος ένέργεια τού Χριστιανού είναι νά σφραγισθή μέ τό χάραγμα τού Άντιχρίστου 666 ή τό γραμμωτό σύστημα. Μετά τό σφράγισμα δέν ύπάρχει πλέον σωτηρία γιά τόν χριστιανό. Νά εύγνωμονής τόν φίλο σου ή τό γείτονά σου ή οιανδήποτε άλλο πρόσωπο, ό όποϊος σού λέγει νά μή σφραγισθής, διότι αύτός δέν είναι πλέον άπλός άνθρωπος άλλά άπόστολος καί όμολογητής τού Χριστού μας.

“Εχει πρόνοια ό Χριστός γιά τήν σωτηρία καί τήν ένημέρωση τών πιστών μέ τήν ώς άνωθεν κλήσεως τής στρατευομένης έκκλησίας του, ή όποία θά είναι θριαμβεύουσα. ‘Η στρατευομένη έν Χριστώ ‘Εκκλησία, άποτελεϊται άπό τούς έκλεκτούς τήν πίστι καί ταπεινούς στήν φρόνησι θά βοηθήσουν εις τήν ένημέρρωσι καί τήν προστασία τών Χριστιανών, άπό τό χάραγμα τού Διαβόλου 666. ‘Αρνησι λοιπόν τού χαράγματος άποτελεί άρνηση τού Διαβόλου καί τής ήτημασμένης εις αύτόν κόλασης άπό καταβολής κόσμου. “Αρνηση τού 666, σημαίνει δέχεσαι τήν πίστι σου τό βάπτισμά σου, καί είσαι όμολογητής τού Χριστού καί ταυτοχρόνως κληρονόμος τής αίωνίας Βασιλείας Του διότι λέγει ό ‘Ιησούς. “Οποιος όμολογήσει έμέ ένώπιον τών άλλων, είναι κληρονόμος μου, καί θά όμολογήσω καί έγώ ένώπιον τού Πατρός μου.
…………………………………………………………………
Κύριε, απολύμεθα, σώσον ημάς τη ευσπλαχνία Σου

Comments