ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟΝ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ και η ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ


ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟΝ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα,
ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων.
Και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν,
τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή,
τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων.
Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα,
ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο.
Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και διά την ημετέραν σωτηρίαν
κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου
και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπήσαντα.
Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου
και παθόντα και ταφέντα.
Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς.
Και ανελθόντα εις τους Ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός.
Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς,
Ου της βασιλείας ουκ έσται τέλος.
Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν,
το εκ του Πατρός εκπορευόμενον,
το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον,
το λαλήσαν διά των Προφητών.
Εις Μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν.
Ομολογώ εν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών.
Προσδοκώ ανάστασιν νεκρών,
Και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ

Πάτερ ημών ο εν τοίς ουρανοίς,
αγιασθήτω τό όνομά σου,
ελθέτω η βασιλεία σου,
γενηθήτω τό θέλημά σου,
ώς εν ουρανώ, καί επί τής γής.
Τόν άρτον ημών τόν επιούσιον δός ημίν σήμερον,
καί άφες ημίν τά οφειλήματα ημών,
ώς καί ημείς αφίεμεν τοίς οφειλέταις ημών,
καί μή εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν,
αλλά ρύσαι ημάς από τού πονηρού.

Comments

  1. ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΑΣ ΤΟΥΣ ΑΜΑΡΤΩΛΟΥΣ

    ReplyDelete
  2. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete

Post a Comment